Vnútorný poriadok

Školská správa Košice II. zriadila s účinnosťou od 1.8.1995 štátnu rozpočtovú organizáciu s názvom " Samostatný domov mládeže pre stredné školy " v Kežmarku na dobu neurčitú. Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Poradným orgánom riaditeľa je pedagogická rada. Na základe vyhlášky MŠ a v SR o DM č. 196/94 ZB. riaditeľstvo vydáva vnútorný poriadok domova mládeže, ktorým stanovuje : - práva a povinnosti ubytovaných žiakov - výchovné opatrenia - návštevy v DM - osobné voľno a vychádzky žiakov - pokyny o svojpomocnej činnosti - predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia ubytovaných

I. Poslanie

DM Domov mládeže je výchovno-vzdelávacie mimoškolské zariadenie, ktoré poskytuje žiakom komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie. Výchovná činnosť bude vychádzať z rodinnej výchovy, z poznania rodinných pomerov a záujmov žiaka. Výchova sa bude uskutočňovať so zásadami humanity, demokracie a spoločenských pomerov. Domov mládeže je inštitúcia demokratická, pluralitná, plne rešpektujúca zákony SR.

II. Prijímanie žiakov

1. Na umiestnenie v DM nemá žiak právny nárok.
2. Prihlášku do DM podajú rodičia neplnoletých žiakov do 30. júna na adresu DM. Rodičia dostanú písomné vyjadrenie, ako bola ich prihláška vybavená. Oznámenie o prijatí spolu so šekom o zaplatení stravy a ubytovania predložia žiaci pri nástupe do DM
3. Ubytovanie sa poskytuje na čas jedného roka.
4. Ak pre nedostatok kapacity nie je možné prijať všetkých žiakov, ktorí majú záujem o ubytovanie, prijímajú sa v tomto poradí : - žiaci, ktorí potrebujú ubytovanie zo sociálnych pomerov - telesne postihnutí a z iných zdravotných pomerov - o prijatí žiakov, ktorí v minulom školskom roku porušili domový poriadok rozhodne pedagogická rada

III. Z DM sú uvoľnení žiaci

1. Ak o to písomne požiadajú rodičia, alebo zákonný zástupca
2. Ak žiak sústavne porušuje vnútorný poriadok DM a predchádzajúce opatrenia boli neúčinné
3. Ak bez vážnych dôvodov neplatí včas náklady na ubytovanie a stravovanie
4. Ak bol vylúčený z príslušnej školy
5. Ak bola nariadená ochranná výchova, alebo bol odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody
6. Prepustenie žiaka z DM schvaľuje riaditeľ DM na základe písomnej žiadosti rodičov, alebo zákonného zástupcu

IV. Návštevy v DM

1. Do priestorov DM môžu vstúpiť len ubytovaný žiaci, ktorí sa preukážu ubytovacím preukazom, zamestnanci DM, prípadne rodičia žiakov
2. Návštevy cudzích osôb sa umožňujú v čase okrem štúdia a nočného kľudu vo vyhradených priestoroch
3. Vzájomné návštevy žiakov sa môžu uskutočniť v čase osobného voľna
4. Návštevy chlapcov v dievčenských izbách a naopak sa nepovoľujú

V. Vychádzky a opustenie DM

1. Žiak má možnosť ísť na vychádzku v mieste bydliska. Mimo mesta žiaka uvoľňuje vychovávateľ výchovnej skupiny
2. Odchod na vychádzku, alebo opustenie DM je každý žiak povinný oznámiť na vrátnici a preukázať sa ubytovacím preukazom
3. Príchod do DM z bydliska je v nedeľu od 16 : 00 do 22 : 00 hod.
4. Odchod žiakov z DM k rodičom je v piatok do 16 : 00 hod.
5. Ak ostávajú žiaci v mimoriadnom prípade v neodchodový týždeň v DM program zabezpečí službu vykonávajúci vychovávateľ.
6. Vychádzky na návštevu kultúrnych, alebo športových podujatí, ktoré sa konajú vo večerných hodinách, povoľuje vychovávateľ výchovnej skupiny.
7. Aktívna záujmová činnosť žiakov vo večerných hodinách sa povoľuje na základe písomného súhlasu rodičov.

VI. Základné Ustanovenia

1. v DM sa nedoporučuje:
- donášať, prechovávať a užívať rôzne liehové nápoje, fajčiť, užívať a prechovávať rôzne narkotiká a hrať hazardné hry.
- používať vlastné elektrické spotrebiče.
- Svietenie sviečkami a manipulácia s otvoreným ohňom.
- Donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, náboje do nich, chemikálie, výbušniny a iné veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov.
- Svojvoľne bez súhlasu vychovávateľa zmeniť bývanie na inú izbu.
- Chodiť do iných izieb bez súhlasu bývajúcich, alebo ak nie sú bývajúci v izbe prítomní.
- Vyzdobiť si steny lepením, alebo pribíjaním obrázkov, vyzdobovať nábytok. Povolenie a spôsob výzdoby prejednať s vychovávateľom.
- Vyhadzovať odpadky z okien
- Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách.
- Opravy a používanie elektrických spotrebičov sa prísne zakazuje.
- V domove mládeže sa žiaci združujú výhradne v prezuvkách.
- Na začiatku ubytovania sa žiakovi určí ubytovací priestor a príslušný inventár za ktorý žiak a jeho zákonný zástupca zodpovedá. Žiak je povinný majetok pred poškodením chrániť. Pred odchodom je žiak povinný odovzdať izbu bez závad, resp. uhradiť škody, ktoré spôsobil úmyselne, alebo z nedbanlivosti.
- Zamestnanci DM nezodpovedajú za cenné veci, peniaze v izbách. Väčší obnos peňazí a cenné veci dá žiak odložiť vychovávateľovi, alebo hospodárke DM.
- Vyžaduje sa, aby žiaci boli na jednotlivé činnosti primerane ustrojení a pripravení.
- Pri odchode z DM má každý žiak za sebou zanechať poriadok, je povinný prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien, odstavenie vody a uzamknutie svojej izby.
- Keď sa žiak nachádza mimo svojej izby, izba musí byť uzamknutá a kľúč musí byť odovzdaný na vrátnici.
- Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, príp. opravu, je žiak povinný oznámiť to ihneď vychovávateľovi.

VII. Základné hygienické pravidlá

1. Žiak je povinný dôsledne dodržiavať zásady požiadavky správnej hygieny
2. Zachovávať poriadok na izbách, spoločných priestoroch a okolí DM
3. Spávať v nočnej a posteľnej bielizni. Posteľná bielizeň sa mení 1 x za 3 týždne.
4. Žiaci sú povinní vychovávateľovi oznámiť ochorenie , alebo úraz. Odchod k lekárovi nahlásiť vychovávateľovi, alebo na vrátnici. Ak je žiak práce neschopný odchádza do domáceho liečenia.
5. Potraviny donesené z domu je žiak povinný si uložiť v chladničke na svojom poschodí. Držať potraviny na oknách, balkónoch, poličkách je zakázané.
6. Ubytovaní žiaci sú povinní si zakúpiť najmenej 15 celodenných stravovacích lístkov.
7. Pri výskyte epidemickej nemoci budú vydané zvláštne opatrenia, ktoré budú žiaci rešpektovať.
8. 1 x týždenne urobiť veľké upratovanie izby.
9. Správanie sa žiakov v jedálni je v súlade s hygienickými zásadami a pravidlami kultúrneho správania. 10. Zakazuje sa akékoľvek plytvanie jedlom.
11. Nedojedené zvyšky a taniere odnesie každý žiak do okienka.
12. Do jedálne chodia žiaci spoločensky upravení.
13. Odnášanie stravy, tanierov, príborov a pohárov z jedálne je zakázané.
14. Počas čakania na výdaj stravy je nevyhnutné zachovať poradie príchodu, poriadok a ticho.
15. Žiak platí za stravné lístky požadovanú sumu v hotovosti.
16. V prípade choroby sa odhlási zo stravy podľa pokynov vychovávateľa.
17. V DM sa počas víkendu verí len vtedy, ak sa na stravu prihlási najmenej 20 žiakov.

VIII. Práva a povinnosti žiakov

Práva žiaka
- Má právo na ubytovanie pokiaľ to dovoľuje kapacita DM, vykurovanie a osvetlenie izby.
- Využívať všetky dostupné zariadenia v DM pre svoju záujmovú činnosť.
- Zúčastňovať sa a podieľať sa na organizácii kultúrnej a športovej činnosti.
- Pripomienkovať úroveň ubytovania a stravovania vhodným spôsobom svojmu vychovávateľovi.

Povinnosti žiaka
- Ubytovaní žiaci sa riadia vnútorným poriadkom DM.
- Rešpektujú požiadavky vychovávateľa, pedagogických pracovníkov a zamestnancov DM.
- K spolubývajúcim sa správajú priateľsky a podľa svojich schopností im pomáha.
- Odchod a príchod do DM hlási vychovávateľovi a pracovníkovi na vrátnici.
- Dodržiava hygienické a zdravotné opatrenia v DM
- Šetrne zaobchádza so zverenými vecami, dbá o spoločný majetok, zabraňuje jeho poškodeniu a stratám. - Ak úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok DM je povinný ho uhradiť podľa pokynov hospodárky DM.

IX. Pochvaly a výchovné opatrenia

1. Za vzorné správanie a plnenie si povinností, za prácu vykonanú v prospech celého kolektívu žiakov, za dobré umiestnenie v súťaži v rámci DM, alebo mimo neho sa môže žiakovi udeliť pochvala.
2. Pochvaly môžu byť písomné i ústne.
3. Udeľuje ich vychovávateľ, alebo riaditeľ DM.
4. Ak sa žiak previní voči domovému poriadku, môže sa mu podľa závažnosti uložiť : - Napomenutie vychovávateľa pred výchovnou skupinou - napomenutie vedúcim vychovávateľom, alebo riaditeľom pred žiakmi. - písomné napomenutie oznámené rodičom a príslušnej škole. - podmienečné vylúčenie z DM. - nepodmienečné vylúčenie z DM. Postupnosť pri udeľovaní trestov nemusí byť dodržaná.
5. Pochvaly a závažne napomenutia sa oznamujú rodičom žiaka a triednemu učiteľovi školy, ktorú žiak navštevuje.
6. Nepodmienečné vylúčenie z DM musí byť prejednané na pedagogickej rade a definitívne uzavreté po pohovore s rodičmi.
7. Vylúčenie žiaka z DM oznámi riaditeľ písomne rodičom a riaditeľovi príslušnej školy.

X. Samospráva DM

1. Chráni záujmy ubytovaných žiakov.
2. Vyjadruje sa ku všetkým problémom DM.

XI. Záverečné ustanovenie

Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť 1.09.1999. a je platný a záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov DM. V Kežmarku 31.08.1999 V. Klimeš

Návrh nového vnútorného poriadku.

Pripomienky zasielajte na mailové adresy mail@dmkezmarok.sk
vladoklimes@hotmail.com

Domov mládeže (DM) je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl kvalifikované výchovné pôsobenie, ubytovanie a stravovanie. Obsah výchovnej činnosti v DM naväzuje na vzdelávaciu prácu škôl. Zriaďovateľom DM je Krajský úrad v Prešove. Činnosť a prevádzka DM sa riadi vyhláškou o domovoch mládeže v znení neskôr vydaných predpisov. V DM sú ubytovaní študenti spádových škôl : - Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku - Strednej združenej umeleckej školy v Kežmarku - Stredného odborného učilišťa v Kežmarku - Stredného poľnohospodárskeho učilišťa v Kežmarku - Dievčenská odborná škola v Kežmarku V rámci doplnkovej činnosti poskytujeme : - ubytovacie služby pre občanov a organizácie - zabezpečenie gastronomických akcií a služieb pre občanov a organizácie - prenájom priestorov

KONTAKT 060 01 Kežmarok, Garbiarska 1
TEL : 00421-52- 4523067 FAX : 00421-52-4523067
MOBIL : 0903 270 797
E MAIL : mail @ dmkezmarok.sk

UBYTOVANIE ŠTUDENTOV LôŽKOVÁ KAPACITA

Trojlôžkové izby: s balkónom Dvojlôžkové izby: s balkónom

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE IZBY
V álenda s úložným priestorom Pracovný stôl Stolička Nočná lampa Skriňa na šaty s vešiakmi Zrkadlo Umývadlo s teplou a studenou vodou Proti podpisu: Kľúče od izieb Kľúče od botníkov

DOBA UBYTOVANIA A POBYTU
Prihláška na ubytovanie platí jeden školský rok - ubytovanie pre žiakov nie je poskytované cez víkendy a počas školských prázdnin.

POISTENIE DM
má uzavreté poistné zmluvy na úrazové poistenie ubytovaných žiakov a prinesených vecí. Pre uplatnenie výplaty poistného je dôležité splňiť zmluvné podmienky, hlavne o uzamknutí vecí a uložení peňazí v trezore. Škody spôsobené úmyselne sú dávane k náhrade

STRAVOVANIE UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV V DM
je jedáleň, kde sa podávajú raňajky, obedy a večere Obvykle je možnosť výberu z dvoch druhov jedál Objednávky a odhlášky k jedlu sa prevádzajú prostredníctvom elektronického zariadenia.

ODBER MINIMÁLNEHO POČTU JEDÁL
Podmienkou ubytovania je odber minimálne dvadsiatich jedál Stravovanie je zúčtované bezhotovostne ( mesačne je podávaná informácia o výške poplatkov za ubytovanie a stravu)

CENY STRAVNÉHO PRE UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV

 

Raňajky 5- SKK
Desiata 7,- SKK
Obed 24,- SKK
Večera 17,- SKK

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM DM CIELE VÝCHOVY V DM
Formovanie a rozvoj osobnosti mladého človeka schopného harmonického sebarozvoja, orientovaného pozitívne na súčasnosť, ale aj na vzdialenejšiu osobnú a profesijnú perspektívu.

ŽIACI SÚ VEDENÍ K TOMU,
aby sa kvalitne pripravovali na vyučovanie - aby rozvíjali svoje osobné záľuby vo voľnom čase - aby rozvíjali sociálne kontakty a vytvárali priaznivú klímu plnú tolerancie, spolupráce a priateľstva - aby sa urýchlene adaptovali podmienkám života v DM a postupne preberali stále viac zodpovednosti za svoje činy a chovanie - súčasťou výchovného programu sú špeciálne aktivity zamerané na prevenciu závislosti a rôznych foriem asociálneho správania - výchovu a starostlivosť o študentov v DM zabezpečuje kvalifikovaný zbor vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných vychovávateľov - domov navštevujú externí pracovníci, socioterapeut a psychológ, ktorí sú schopní študentom pomôcť pri riešení ich osobných problémov týkajúcich sa školy, rodiny alebo sociálneho prostredia - ďalší spolupracovníci sú pozývaní podľa záujmu študentov Ubytovaný žiak rešpektuje obmedzenia, ktoré nie sú príjemné, ale sú nevyhnutné z hľadiska pedagogického, ochrany slobody a práv ostatních, bezpečnosti a zdravia alebo hospodárskej prevádzky v DM je povolené používať len schválené elektrické spotrebiče - právom rodičov je upraviť, po dohode s vychovávateľom, svojmu dieťaťu podmienky pobytu v DM. Požiadavky, ktoré sú nad rámec tohoto Vnútorného poriadku podávajú rodičia písomne ävybavuje ich skupinový alebo hlavný vychovávateľ - z hygienických a zdravotných dôvodov nie je na izbách povolené prechovávať žiadny druh zvierat - mimoriadny odchod z DM v týždni u študentov do 18 rokov musí byť doložený žiadosťou rodičov písomne alebo telefonicky)

Ubytovaný žiak rešpektuje obmedzenia, ktoré nie sú príjemné, ale sú nevyhnutné z hľadiska pedagogického, ochrany slobody a práv ostatních, bezpečnosti a zdravia alebo hospodárskej prevádzky

Návrat z vychádzok
: Študent 1. Ročníka: do 20:00
Študent 2. Ročníka: do 20:30
Študent 3.,4. Ročníka: do 21:30
Študent starší ako 18 rokov: do 22:00
Študenti, ktorí dosiahli veku študentov vyššieho ročníka maju výchadzky ako oni - štyrikrát do mesiaca (plnoletí šesťkrát) má študent právo požiadať o predĺženú vychádzku o jednu hodinu
Študent nad 18 rokov o dve hodiny, pokiaľ je jeho chovanie v súlade s vnútorným poriadkom - do DM prichádza z domu najneskôr do 21:30 (v nedeľu od 16:00)
Návštevy z vonku prijíma do 19:00 v priestoroch k tomu vyhradeným (vstupná časť haly), výnimku z tohoto ustanovenia má rodič a učiteľ - v DM je povolené používať len schválené elektrické spotrebiče - právom rodičov je upraviť, po dohode s vychovávateľom, svojmu dieťaťu podmienky pobytu v DM. Požiadavky, ktoré sú nad rámec tohoto Vnútorného poriadku podávajú rodičia písomne ävybavuje ich skupinový alebo hlavný vychovávateľ - z hygienických a zdravotných dôvodov nie je na izbách povolené prechovávať žiadny druh zvierat - mimoriadny odchod z DM v týždni u študentov do 18 rokov musí byť doložený žiadosťou rodičov písomne alebo telefonicky)

VNÚTORNÝ PORIADOK
Vnútorný poriadok vymedzuje práva a povinnosti ubytovaných študentov a je záväzný pre všetkých ubytovaných 1. Ubytovaný študent rešpektuje denný režim domova mládeže 6:00 Budíček (gong) 6:00-8:00 Ranná hygiena, raňajky, upratovanie izby 7:00-7:30 Odchod k lekárovi - študenti s akútnymi zdravotnými ťažkosťami do 16:00 Denné hlásenie 17:00-19:00 osobné voľno, štúdium 17:30-18:30 večera do 19:00 ukončenie vzájomných návštev na izbách 19:00-21:00 štúdijný kľud, príprava na večierku 21:00-06:00 nočný kľud 2. Ubytovaný študent je zodpovedný voči sebe a svojmu okoliu hlavne tým, že: ˇ Využíva voľný čas v domove k rozvoju svojej osobnosti tým, že sa riadne pripravuje na vyučovanie a využíva ponuku činnosti na voľný čas ˇ Využíva svojho práva vyjadrovať sa vhodnou formou ku všetkým oblastiam života v DM, hlavne prostredníctvom domového parlamentu, stravovacej komisie, na organizačných schôdzkach (hlásení) výchovných skupín ˇ Ukončí návštevu inej izby do 19:00. Netoleruje návštevy v době, kedy to nie je povolené ˇ Ctí slobodu a práva iných. Je tolerantný hlavne k ich potrebe učiť sa v kľude a mať svoje súkromie

PRIHLÁŠKA NA UBYTOVANIE A UKONČENIE POBYTU
Prihlášku je možné obdržať v kancelárii DM ( miestnosť č. 110, 109) alebo stiahnuť z tejto stránky ˇ Posiela sa riaditeľovi DM ˇ Do 30 dní obdržia rodičia písomné rozhodnutie ˇ V priebehu školského roka doporučujeme spojiť sa s nami telefonicky alebo formou elektronickej pošty ˇ Uzávierka prihlášok je 31.06.

PODMIENKY PRIJATIA DO DM
Pozitívne rozhodnutie riaditeľa o prijatí do DM na základe podanej prihlášky ˇ Úhrada ročnej zúčtovacej zálohy za ubytovanie

UKONČENIE UBYTOVANIA V DM
Ubytovanie študenta obvykle končí s posledným dňom školského roka alebo dňom ukončenia štúdia ˇ Pri ukončení ubytovania v priebehu školského roka zo závažných dôvodov, podávajú rodičia písomnú žiadosť riaditeľovi DM, ktorá musí byť doručená do 20-eho dňa v mesiaci, v ktorom študent svoj pobyt ukončuje

POPLATKY ZA UBYTOVANIE A STRAVOVANIE PRE UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
Ročná zúčtovacia záloha - 1200,- SKK (hradí sa před nástupom do DM) ˇ Mesačná záloha na ubytovanie a stravu ˇ DM zúčtuje uhradené zálohy bezprostredne po ukončení školského roka alebo po ukončení pobytu študenta v DM.

TERMÍNY SPLATNOSTI ZÁLOH
Ročná zúčtovateľná záloha do termínu stanovenom v pokynoch pre nástup do DM (najneskôr v deň nástupu do DM) ˇ Mesačná záloha na ubytovanie a stravovanie do siedmeho dňa príslušneho mesiaca.

STORNO POPLATKY A PENÁLE
Pri odstúpení od ubytovania do 7 dní pred nástupom sa účtuje storno poplatok vo výške 10% ročnej zúčtovateľnej zálohy ˇ Pri odstúpení od ubytovania v deň nástupu alebo dokonca po ňom sa účtuje storno poplatok vo výške 30% ročnej zúčtovateľnej zálohy ˇ Za pozdnú platbu ročnú alebo mesačnú sa účtuje penále 20,- SKK za každý začatý týždeň po termíne splatnosti

SPôSOB ÚHRADY POPLATKOV A NÁHRAD
Platbu ročných a mesačných záloh je možné prevádzať bankovým prevodom na účet DM ˇ Bankové spojenie na DM a špecifikácia platby ˇ
SNB Poprad
Číslo účtu
Konštantný symbol
Variabilný symbol
Rrodné číslo študenta.

UBYTOVANIE VÝPRAV - PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ DM
poskytuje ubytovanie, prípadne stravovanie organizovaným skupinám detí, mládeže a dospelých počas víkendov a v době školských prázdnin v rámci podnikateľskej činnosti ˇ Ubytovanie je v izbách študentov, zariadených dvoma až troma posteľami na izbe ˇ Ubytovateľ poskytuje povlečenie postelí ˇ DM zaisťuje ubytovaným recepčné služby ( nie pedagogický dozor) ˇ DM je vhodný na rôzne školenia, sústredenia a oslavu výročí DM.

ZA ÚPLATU ORGANIZÁTOROM PRENAJME
Prednáškovú miestnosť do 30 miest ˇ Spoločenskú miestnosť s kapacitou do 120 miest ˇ Technické prostriedky, prednáškovú tabulu, video, televízor, prístup na internet, použitie faxu, prenájom bicyklov, kolobežiek, športových potrieb a spoločenských hier ˇ Saunu.

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Vladimír Klimeš E mail: vladoklimes@hotmail.com Mobil: 0903 27 07 97

POPLATKY ZA SLUŽBY
Osoba/ lôžko 200,- SKK
Polpenzia (raňajky a večera) 150,- SKK
Plná penzia 180,. SKK
Poplatky za ubytovanie a stravovanie je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na náš účet (zálohovou faktúrou pred vlastným ubytovaním) ˇ Predbežné objednávky prijímame písomne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou najneskôr 20 dní před plánovaným príchodom, záväzné objednávky s uvedením počtu ubytovaných , dátumom a hodinou príjazdu a odchodu třeba odoslat najneskôr 10 dní před akciou ( možnosť telefonického dohovoru) ˇ Ubytovateľ uzatvára s objednávateľom zmluvu o poskytovaných službách

STRAVOVANIE PRE VEREJNOSŤ
Individuálne stravovanie - obedy ˇ Jedáleň DM varí v pracovných dňoch obedy pre stravníkov z iných organizácií a inštitúcií v okolí, ako aj pre súkromné osoby ˇ Stravovanie ponúkame hlavne organizovaným skupinám školskej mládeže alebo dospelým

CENOVÉ RELÁCIE
Raňajky 60,- SKK
Obedy 70,- SKK
Večere 50,- SKK
Je možnosť dohodnúť sa na stravovaní počas voľných dní a v čase školských prázdnin pre skupiny

STRAVOVANIE PRE UBYTOVANÉ VÝPRAVY
Pre ubytované skupiny zaistí DM celodenné alebo jednotlivé stravovanie

OBVYKLÉ CENOVÉ RELÁCIE
Celodenná strava 180,- SKK (raňajky, obed, večera)
Polpenzia 150,- SKK (raňajky, večera)

KONTAKTNÁ OSOBA: Pán Ľubomír Roch Vedúci školskej jedálne